Konferencja Ukraina – Polska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Perspektywy – kooperacja.

17 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja Ukraina – Polska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Perspektywy – kooperacja.

Konferencja odbyła się w ramach wizyt dofinansowanych z grantu kierowanego przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego przekazanego dla UG przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Tematyka konferencji dotyczyła współpracy naukowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilii Miecznikowa ale także współpracy Polski i Ukrainy w przeszłości i obecnie oraz perspektyw współpracy w przyszłości.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Ukrainy, w tym goście z OUN, naukowcy z Charkowa, Lwowa oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Gdańskiego i przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Gościem specjalnym konferencji był wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Polityk powitał gości i opowiedział o swojej dotychczasowej współpracy z Ukrainą. Zarysował sytuację polityczną w Polsce i sytuację w jakiej znajdują się obecnie migranci z Ukrainy. Podkreślił że maksymalne zbliżenie państw wpłynie na powstanie nowej jakości i zwiększy oddziaływanie Polski i Ukrainy w regionie.

Prorektor Kłonczyński podkreślił jak istotna jest współpraca UG z OUN, zarysował kwestie dotychczas realizowanych działań i wspomniał o perspektywach na nadchodzące lata bo jak zauważył planowane zamierzenia mają wymiar długoterminowy. Bardzo istotne jest branie pod uwagę potrzeb społeczności akademickich naszych uczelni po to by działania miały wymiar komplementarny i spełniały potrzeby uczestników.

Dr Nina Stepanok przedstawiła prelekcję dotyczącą działalności inwestycyjnej i możliwości technologicznych dla rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie zastosowania aplikacji „Pszukaj” dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Prelekcja stała się przyczynkiem do wielu pytań zarówno naukowców z Ukrainy jak i z Polski.

Dominik Walczak, sekretarz redakcji czasopisma Progress zarysował kwestię czym jest Progress. Kiedy powstał i jakie prowadzi działania w zakresie publikacji i popularyzacji nauki na uczelni i poza nią. Opisał jakie są wymagania związane z publikacjami w uniwersyteckim czasopiśmie, jak wygląda praca redakcji i ile trwa cykl wydawniczy.

Dr Paweł Trawicki z zainteresowanymi podzielił się swoją obszerną wiedzą dotyczącą diaspory ukraińskiej w Kanadzie natomiast Dr hab. Tomasz Michalski prof. UG opisał działania kierowanego przez siebie czasopisma Journal of Geography, Politics and Society, które skupia się głównie na tematyce państw byłego bloku wschodniego.

Dr hab. Aleksander Kuczabski prof. UG opowiedział o współpracy Polski i Ukrainy w perspektywie historycznej, wspomniał także o początkach swojej pracy w Polsce i planach naukowych w kolejnych latach. Z kolei dr hab. Oleksandr Radchenko zarysował kwestie tego jak wyglądają stosunki polsko – ukraińskie z perspektywy osoby, która mieszka w Polsce stosunkowo niedługo.

O współpracy Polski i Ukrainy oraz obydwu uczelni wypowiadał się Przewodniczący Parlamentu Studentów UG Bartosz Chojnacki, kierujący Studenckim Kołem Naukowym Zainteresowania Ukrainą  Maksym Sydorchuk a także Marcelina Wilczewska Koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku i Prezeska Fundacji Studenci dla Ukrainy.

Konferencję realizowało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

To top