Wydarzenie kulturalne

Ważnym elementem współpracy UG z uczelnią z Odessy są także działania w ramach kultury. Wyrazem tego była organizacja zjazdu chórów z 5 uczelni tj. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Narodowego w Odessie, Uniwersytetu w Splicie, Uniwersytetu NORD oraz Uniwersytetu Zachodniej Bretanii. Finałem spotkania było wykonanie utworu SINGING BY THE SEA, który powstał specjalnie na tą okazję. Goście z Odessy uczestniczyli również w konferencji Solidarni z Ukrainą, która odbywała się w kwietniu 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Dydaktycy z Odessy brali udział w zorganizowanym w UG w maju 2023 roku Staff Week poświęconym problemom nauczania języków obcych na uczelniach W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 9 uniwersytetów wchodzących w skład Sea UE. W czerwcu 2023 roku grupa badaczy wzięła udział w konferencji Goes Greener poświęconej zrównoważonemu rozwojowi i wyzwań, które stoją przed uczelniami w tym zakresie.

 

 

Культурні події

Культурні заходи також є важливою частиною співпраці ГУ з Одеським університетом. Це знайшло своє відображення в організації зустрічі хорів з 5 університетів: Гданського університету, Одеського національного університету, Сплитського університету, Університету НОРД та Університету Західної Бретані. Фіналом зустрічі стало виконання пісні SINGING BY THE SEA, яка була написана спеціально з цієї нагоди. Гості з Одеси також взяли участь у конференції “Солідарні з Україною”, що відбулася у квітні 2023 року в Гданському університеті. Дидактики з Одеси взяли участь у Staff Week, організованому в Гданському університеті у травні 2023 року, присвяченому проблемам викладання іноземних мов в університетах.  У цьому заході взяли участь представники 9 університетів, що входять до складу Sea EU. У червні 2023 року група дослідників відвідала конференцію Goes Greener, присвячену сталому розвитку та викликам, з якими стикаються університети у цій сфері.

To top