Forum Współpracy UG

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią na Pomorzu, na jedenastu wydziałach kształci ponad 20 tysięcy studentów. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

 

Гданський університет

Гданський університет є найбільшим університетом у Помор’ї, в якому на одинадцяти факультетах навчається понад 20 тисяч студентів. Науковий колектив налічує понад тисячу сімсот науково-педагогічних працівників. Такі факультети, як біологія, біотехнологія, хімія, океанографія, квантова фізика, педагогіка, психологія, право або економічні науки є одними з національних лідерів.

Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I.I. Miecznikowa

Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I.I. Miecznikowa to czołowe centrum naukowo-edukacyjne we współczesnej Ukrainie, pierwsza uczelnia wyższa na południowym obszarze kraju. Korzenie uczelni na południu Ukrainy sięgają początków XIX wieku, a dokładniej roku 1817, kiedy to założono słynne Liceum Richelieu.
Obecnie OUN (Odeski Uniwersytet Narodowy) to ponad dziesięciotysięczna społeczność studencka i ponad tysiąc pracowników naukowych. Wśród ostatnich znajduje się ponad dwadzieścia członków korespondentów państwowych i sektorowych akademii, osiemnaście zasłużonych działaczy nauki, edukacji i kultury, dwunastu laureatów państwowych nagród i innych nagród na szczeblu państwowym, prawie 120 doktorów nauk i profesorów, ponad 600 kandydatów naukowych i adiunktów, którzy pracują na niemal stu katedrach. Co roku uniwersytet organizuje kilkadziesiąt międzynarodowych konferencji, publikuje kilka setek monografii, podręczników i materiałów dydaktycznych oraz tysiące artykułów naukowych.

 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова – провідний науково-освітній центр сучасної України, перший університет у південному регіоні країни. Коріння університету на півдні України сягає початку XIX століття, а точніше 1817 року, коли був заснований знаменитий Рішельєвський ліцей. Сьогодні ОНУ (Одеський національний університет) – студентська громада, яка налічує понад десять тисяч осіб і понад тисячу наукових працівників. Серед останніх – понад двадцять членів-кореспондентів державних і галузевих академій, вісімнадцять видатних діячів науки, освіти і культури, дванадцять лауреатів державних премій та інших нагород державного рівня, майже 120 докторів наук і професорів, понад 600 кандидатів наук і доцентів, які працюють на майже ста кафедрах. Щороку університет організовує кілька десятків міжнародних конференцій, публікує кілька сотень монографій, підручників і навчальних матеріалів та тисячі наукових статей.

University

Forum Współpracy UG i Uniwersytetu Narodowego im Ilii Miecznikowa w Odessie

ul. Polanki 63, 80-306 Gdańsk
tel. : +48 725 992 266
To top