O nas

Uniwersytet Gdański od czasu eskalacji agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku włączył się w działania pomocowe. W początkowym etapie na Wydziale Nauk Społecznych odbywała się zbiórka w ramach której zebrano, przeładowano i rozdano dary mieszczące się w kilkuset transportach. Była to odzież, jedzenie, artykuły higieniczne ale także zaawansowany sprzęt medyczny. Dary były przekazywane dla uchodźców przyjeżdżających do Polski a także przekazywane bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Zbiórkę koordynowała organizacja Studenci dla Ukrainy oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

W kolejnych miesiącach Uniwersytet Gdański skupił się na współpracy akademickiej uznając, że wsparcie środowiska naukowego i społeczności studentów i doktorantów jest obszarem, w którym pomoc może być właściwie ukierunkowana, a kompetencje i doświadczenie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie organizacji pracy badawczo-dydaktycznej odpowiednio przekazane partnerskim uczelniom z Ukrainy. Skoncentrowano się na wsparciu przede wszystkim jednego partnera z Ukrainy tj. Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa. Uczelnia z Odessy znajduje się nad morzem, a profil jej badań i kształcenia jest w miarę możliwości zbliżony do tego, który prowadzi Uniwersytet Gdański oraz pozostałe uczenie tworzące alians – the European University of the Seas (Sea UE). Władze UG wyszły z założenia że o wiele bardziej skuteczna będzie większa koncentracja na współpracy z jedną uczelnią. Pozwoli to na lepszą identyfikację problemów partnerów i potencjalnych pól współpracy. Korzyści jednak będą wymierne nie tylko dla uczelni, ale także dla całego środowiska międzynarodowego.

Uniwersytet Gdański w 2023 otrzymał grant z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przeznaczony na wsparcie funkcjonowania i dalszego rozwoju Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Mieczkowa poprzez udział w pracach The European University of the Seas w zakresie szeroko rozumianej współpracy akademickiej: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Kierownik projektu prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Profesor Arnold Kłonczyński wskazał że prawdziwa pomoc, jakiej możemy dziś udzielić Ukrainie, to ta, w wyniku której zdobyte u nas wykształcenie i towarzyszące mu kompetencje, studenci czy badacze będą mogli wykorzystać w procesie odbudowy Ukrainy. Taka niezawłaszczająca postawa, w ramach której dołożymy starań by naukowcy z Ukrainy wrócili do kraju, per saldo zaowocuje też korzyściami dla państw demokratycznych, ustawiczną i owocną współpracą w przyszłości oraz integracją akademicką w ramach sojuszu University of the Seas ale także z uczelniami spoza Europy.

Państwa Unii Europejskiej oraz USA odegrają istotną rolę w wieloletnim procesie rekonstrukcji kraju naszych wschodnich sąsiadów – w przypadku uczelni będzie to oczywiście rola w odbudowywaniu sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań umożliwiających szeroką i wszechstronną współpracę, zwiększanie świadomości procesów demokratycznych, budowa społeczeństwa obywatelskiego i wskazywanie możliwości partycypacji w ramach struktur lokalnych i ponadlokalnych.

Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I.I. Miecznikowa

Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I.I. Miecznikowa to czołowe centrum naukowo-edukacyjne we współczesnej Ukrainie, pierwsza uczelnia wyższa na południowym obszarze kraju. Korzenie uczelni na południu Ukrainy sięgają początków XIX wieku, a dokładniej roku 1817, kiedy to założono słynne Liceum Richelieu.
Obecnie OUN (Odeski Uniwersytet Narodowy) to ponad dziesięciotysięczna społeczność studencka i ponad tysiąc pracowników naukowych. Wśród ostatnich znajduje się ponad dwadzieścia członków korespondentów państwowych i sektorowych akademii, osiemnaście zasłużonych działaczy nauki, edukacji i kultury, dwunastu laureatów państwowych nagród i innych nagród na szczeblu państwowym, prawie 120 doktorów nauk i profesorów, ponad 600 kandydatów naukowych i adiunktów, którzy pracują na niemal stu katedrach. Co roku uniwersytet organizuje kilkadziesiąt międzynarodowych konferencji, publikuje kilka setek monografii, podręczników i materiałów dydaktycznych oraz tysiące artykułów naukowych.

To top